Compllex

Přední poradenská společnost v oblasti
compliance a regulace finančních služebRozsah našich služeb

Cílem našich služeb je poskytovat klientovi přidanou hodnotu. Plnění regulatorních požadavků má především přinést optimalizaci procesů a jejich řízení, vhodné kontrolní mechanismy managementu a vlastníků finanční instituce a srozumitelnost finančních produktů.

Obecně lze námi poskytované regulatorně compliance služby shrnout:

 • poradenské služby v oblasti compliance
  • analýzy dopadů nových regulatorních požadavků a jejich implementace
  • zpracovávání vnitřních předpisů a další interní dokumentace, jejich revize a vytváření map regulatorního souladu
  • součinnost při zpracování a revize uveřejňovaných politik (Politika provádění obchodů, Politika střetů zájmů a pobídek, Politika výkonu hlasovacích práv apod.)
  • vytváření dokumentů povinně zpřístupňovaných klientům (investiční testy, product governance dokumenty, AML a FATCA dotazníky, statuty a KIDy fondů apod.)
  • příprava podkladů a vedení licenčních řízení u regulátorů, vytváření nových struktur a produktů "na zelené louce", disponujeme rozsáhlými praktickými zkušenostmi s licenčními řízeními investičních společností a investičních fondů a obchodníků s cennými papíry
  • realizace povinných školení (AML, zajištění odbornosti zaměstnanců apod.) a zajištění odborných interních seminářů specializovaných na jednotlivé regulatorní oblasti (MiFID, CRD a BASEL, UCITS a AIFMD, AML, MAD apod.)
 • u vybraných finančních institucí zajišťujme výkon činnosti vnitřního auditu
  • outsourcing či co-sourcing činnosti interního auditu
  • ad-hoc audit určitých procesů či oblastí
 • poradenství při řízení operačních rizik
  • zpracovávání map operačních rizik
  • vytváření dopadových analýz
  • zpracování plánů zajištění kontinuity činnosti
  • příprava plánů ozdravných postupů a řešení krize na finančním trhu

Compllex přistupuje k řízení compliance rizika moderním způsobem a chápe jej jako nedílnou součást řízení Vašich business procesů.

Přínos pro klienty

Vždy se snažíme, aby při aplikaci regulatorních požadavků byl primárně hledán přínos pro samotnou finanční instituci. Hlavními cíli, jichž má dosáhnout kvalitní řízení regulatorních rizik a profesionální funkce compliance, pak dle nás jsou:

 • jistota vlastníků finanční instituce ohledně monitoringu, managementu a minimalizace regulatorně-compliance rizik – záruka ochrany majetku vlastníků, jedna z největších přinesených hodnot
 • limitace důvodů ke stížnostem klientů finanční instituce a její negativní medializaci – zajištění prevence soukromoprávních žalob, ochrana „dobrého jména a mediálního obrazu“
 • ochrana před regulatorními riziky – dosažení prevence správních sankcí, jistota souladu s požadavky regulátora

O nás

Specialisté Compllex znají prostředí velkých finančních korporací stejně jako činnost malých společností, specializovaných v různých oblastech poskytování finančních služeb. Dokážou pro Vás vždy nalézt optimální řešení, které nejenže v maximálně možné míře dostojí nejrůznějším regulatorním požadavkům, ale zároveň jej budete aktivně používat ve Vaší činnosti, neboť zefektivní řízení Vašeho podniku.


JUDr. Jiří Heneberk
Partner a zakladatel Compllex. V roce 2004 zakládá Compllex. Jako možné referenční projekty, které Jiří v rámci Compllex vedl, lze uvést například licencování REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. a prvního českého nemovitostního fondu; poradenství a implementaci regulace MiFID pro Českou národní banku anebo Českou bankovní asociaci, UniCredit Bank Czech Republic a.s. či Komerční banku, a.s.; zavádění regulace BASEL II v RSJ a.s.

Jiří absolvoval několik zahraničních školení zejména asociace International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA). Prosadil se též jako aktivní člen expertní skupiny pro kapitálový trh České bankovní asociace. Jiří má složeny makléřské zkoušky odborné specializace A, AD a C. Jiří je často zván jako lektor na konferencích týkajících se regulace finančních služeb.

Jiří absolvoval Právnickou fakultu University Karlovy v roce 2000. Již během studií se specializoval na problematiku finančního trhu (diplomová práce na téma regulace kolektivního investování, rigorózní práce se zabývala právními aspekty finančních derivátů). Během studií začal pracovat v investiční společnosti OB Invest, a. s. Československé obchodní banky, a.s. V roce 2000 využil nabídky nastoupit do Komerční banky, a.s. v rámci nového týmu reformujícího právní úsek banky pro její chystanou privatizaci, kde se brzy vypracoval na pozici regionálního právního manažera odpovědného za zajištění právní pomoci zejména úsekům investičního bankovnictví, řízení rizik a obchodním místům pražského centra.


Ing. Zuzana Klatovská
Partnerka Compllex. V roce 2004 nastupuje do Compllex, v roce 2008 se stává partnerkou. V Compllex je Zuzana vedle obchodního a finančního řízení společnosti odpovědná zejména za konzultantskou činnost v oblasti finančně-ekonomických aspektů dopadu compliance regulace. Zejména je třeba zdůraznit její odbornost v oblasti výkaznictví finančních institucí a aplikaci regulace Basel II. Zuzana má složeny makléřské zkoušky odborné specializace B a C.

Zuzana vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor finance. Již během studií pracovala jako projektový manažer v obchodním útvaru specializované výrobní společnosti. Od roku 2001 působila na pozici produktové manažerky investičního bankovnictví Komerční banky, a.s., kde byla odpovědná za popis parametrů, procesů a metodických postupů produktů investičního bankovnictví a koordinaci útvarů při implementaci nových produktů. Aktivní byla zejména při zavádění sofistikovaných strukturovaných úrokových a exotických derivátů a emisních programů peněžního trhu.


Ing. Tomáš Skalický
Analytik Compllex. Tomáš je spolupracovníkem Compllex od roku 2012. Tomáš zajišťuje výkon vnitřního auditu u několika investičních společností a obchodníků s cennými papíry, jako například RSJ Investments investiční společnost a.s., RSJ Custody s.r.o., Partners investiční společnost, a.s., ZFP Investments, investiční společnost, a.s., REDSIDE investiční společnost, a.s., INVESTIKA, investiční společnost, a.s. anebo CYRRUS, a.s.

Tomáš je také hlavní osobou odpovědnou za spravování informačního webu iCompllex – webová aplikace k zajištění compliance finančními institucemi formou katalogu regulatorních povinností.

Mezi významné reference Tomáše patří také například účast na projektu vytvoření metodiky a vyhodnocování souladu správců alternativních investičních fondů s požadavky regulace AIFMD/AIFMR v rámci kontrolního šetření depozitáře UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., anebo součinnost při zpracování vnitřní předpisové základny a podkladů licenčního řízení řady investičních společností.

Tomáš Skalický je absolventem magisterského programu na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické, obor Bankovnictví a pojišťovnictví.


Mgr. Filip Horák
Filip je advokát a s Compllex spolupracuje od roku 2021. Sedm let působil v advokátní kanceláři KPMG Legal, kde se věnoval zejména oblasti finančního práva. Podílel se na řadě unikátních projektů, často prvních svého druhu v České republice. Lze zmínit sloučení investiční společnosti a obchodníka s cennými papíry včetně získání souvisejících povolení České národní banky, založení tuzemské pojišťovny, úspěšná žádost o licenci pobočky banky ze třetí země, navrhování a realizace atypických investičních struktur nebo komplexní přeměny a korporátní restrukturalizace. Má bohaté zkušenosti s implementací řady regulací v oblasti kolektivního investování, poskytování investičních služeb nebo ochrany osobních údajů.

Vedle finančního práva se snaží udržovat přehled v právu informačních technologií. Na tato témata pravidelně přednáší a publikuje, v roce 2020 vydal s Lindou Kolaříkovou monografii Umělá inteligence & právo. Je doktorandem na katedře finančního práva PF UK, jeho disertační práce se věnuje regulaci investičních fondů a souvisejícím daňovým otázkám. Absolvoval také studijní pobyty na Georg-August-Universität v Göttingenu a Durham University.


Ing. Tereza Šimůnková
Tereza spolupracuje s Compllex od roku 2018. Tereza se podílí na projektech souvisejících zejména s oblastí investičních společností a investičních fondů. Revidovala například vnitřní předpisy depozitářů investičních fondů RSJ Custody s.r.o. a CYRRUS, a.s.

Mezi významné reference Terezy v poptávané oblasti patří účast na projektu realizace analýzy kontrolní činnosti depozitáře investičních fondů dle regulace UCITS a AIFMD pro UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Před příchodem do Compllex působila jako vnitřní auditorka v několika významných investičních společnostech.

Tereza je členkou Českého institutu vnitřních auditorů. Tereza je absolventem magisterského programu na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické, obor Mezinárodní obchod, a dále je absolventem magisterského programu na Sheffield Hallam University, obor ekonomie.


Mgr. Ing. Josef Otčenášek
Spolupracující advokát Compllex, člen České advokátní komory. Josef Otčenášek ve své advokátní praxi primárně zaměřuje na bankovnictví, financování a kapitálové trhy. Profesně se věnuje rovněž oblastem insolvence a restrukturalizace, fúzím a akvizicím. Josef je partnerem advokátní kanceláře rutland ježek. Před svým příchodem do advokátní kanceláře rutland ježek v lednu 2010, pracoval Josef Otčenášek deset let v pražské pobočce mezinárodní právní kanceláře White & Case (1996-2006) a tři roky jako partner v advokátní kanceláři Havel & Holásek (2006-2009), kde vedl oblast bankovnictví, financování a kapitálových trhů.

V prestižní publikaci Chambers Global byl Josef Otčenášek v roce 2006 označen za předního odborníka v České republice pro oblast bankovnictví a financování. V publikacích Chambers Europe a IFLR 1000 byl ve vydáních z roku 2008 doporučován jako expert na české právo v oblastech bankovnictví, financování a kapitálových trhů, private equity a práva obchodních společností. Během své praxe v oblastech bankovnictví, financování a kapitálových trhů Josef Otčenášek poskytoval poradenství domácím a zahraničním finančním institucím i jiným společnostem v souvislosti s nabídkami cenných papírů, nabídkami převzetí, uváděním cenných papírů k obchodování na burzách cenných papírů, syndikovaným financováním, akvizičním financováním, jakož i nejrůznějšími regulatorními otázkami.

Josef Otčenášek se rovněž intenzívně zabývá právní regulací v oblasti obchodování s deriváty a dalšími sofistikovanými finančními produkty a zastupoval v těchto záležitostech celou řadu domácích a zahraničních finančních institucí, korporátních klientů i veřejnoprávních subjektů v této oblasti. Josef Otčenášek je členem rozkladové komise České národní banky pro oblast kapitálových trhů.

Vybraní klienti Compllex

 • Česká spořitelna, a.s.

 • Československá obchodní banka, a.s.

 • Komerční banka, a.s.

 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

 • Investiční společnost České spořitelny, a.s.

 • REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.

 • Pioneer Asset Management, a.s.

 • Pioneer Investiční společnost, a.s.

 • RSJ a.s.

 • PARTNERS, investiční společnost, a.s.

 • ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

 • PPF banka a.s

 • Conseq Investment Management, a.s.

 • INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

 • RSJ Private Equity investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

 • Wine Investment Partners, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

 • Česká národní banka

 • Colosseum, a.s.

 • CREAM uzavřený investiční fond, a.s.

 • ČEZ, a.s.

 • IAD Investments, správ. spol., a.s. (SR)

 • SLÁVIA CAPITAL, a.s. (SR)

 • Dexia banka Slovensko a.s. (SR)

 • Poštová banka, a.s. (SR)

Publikace a prezentace z oblasti compliance

Níže jsou volně ke stažení některé z našich prezentací či jiných odborných materiálů, které souvisí s regulatorně-compliance problematikou.

Spring Compllex Business Breakfasts - iCompllex

Prezentaci k příležitosti představení iCompllex nazvanou "iCompllex - moderní webová aplikace k zajištění funkce compliance finančními institucemi dle standardů ESMA" ze Spring Compllex Business Breakfast konaného dne 15. května 2014 můžete nalézt zde.

Autumn Compllex Business Breakfasts - Hlavolam nových pravidel pro investiční fondy?

Prezentaci z Autumn Compllex Business Breakfast na téma "Hlavolam nových pravidel pro investiční fondy? – komparativní analýza hlavních změn a průvodce implementací" konaného dne 17. října 2013 můžete nalézt zde.

Komparativní tabulky: Srovnání dopadů dle typu fondu, Srovnání zákonných požadavků, Srovnání „úpravy některých pravidel“, Srovnání požadavků na statut, Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu), Srovnání specifických požadavků dle Nařízení AIFMD

Seminář pro Český institut interních auditorů, o.s.

Prezentaci ze semináře na téma "Compliance – Praktický výkon a vztah k internímu auditu" pro Český institut interních auditorů, o.s. můžete nalézt zde.

Winter Compllex Business Breakfasts - ESMA požadavky na funkci compliance

Prezentaci z Winter Compllex Business Breakfast na téma "Požadavky na funkci compliance aneb aby compliance bylo compliance" konaného dne 10. ledna 2013 můžete nalézt zde.

Autumn Compllex Business Breakfasts - Investiční fondy a jejich správci

Prezentaci z Autumn Compllex Business Breakfast na téma "Evoluce či revoluce investičních fondů a jejich správců?" konaného dne 20. prosince 2012 můžete nalézt zde.

Autumn Compllex Business Breakfasts - UCITS IV

Prezentaci z Autumn Compllex Business Breakfast na téma "UCITS IV - MiFID kolektivního investování" konaného dne 11. listopadu 2010 můžete nalézt zde.

Autumn Compllex Business Breakfasts - Pravidla odměňování

V návaznosti na Autumn Compllex Business Breakfast na téma "Konec bonusů? - revoluce pravidel odměňování ve finančním sektoru (implementace CRD III v ČR)" konaného dne 21. října 2010 publikujeme příslušnou prezentaci (zde).

Autumn Compllex Business Breakfasts - Nová pravidla řídícího a kontrolního systému

V návaznosti na Autumn Compllex Business Breakfast na téma "Zaostřeno na management - povinnosti vrcholového vedení dle revidovaného pojetí řídícího a kontrolního systému (implementace nové regulace CRD v ČR)" konaného dne 30. září 2010 zveřejňujeme příslušnou prezentaci (zde).

Letní číslo Compliance Journal 2007

Již za pár týdnů začne v členských státech platit regulace MiFID. Toto nové číslo Compliance Journal se snaží poukázat na obchodní příležitosti a výzvy, které tato regulace může přinést. Download v pdf zde.

Jarní číslo Compliance Journal 2007

Toto číslo Compliance Journal detailně rozebírá klientské formuláře ve smyslu nové regulace investičních služeb dle MiFID. Další téma zahrnuje připravovanou regulaci spotřebitelských úvěrů či otazníky nad budoucností deníku obchodníka s cennými papíry. Download v pdf zde.

Podzimní číslo Compliance Journal 2006

Aktuální číslo Compliance Journal se zabývá primárně problematikou nové regulace investičních služeb dle MiFID. Zejména jsou nastíněny otázky související s kategorizací klientů, testy suitability a appropriateness a politikou best execution. Stranou ovšem nezůstala ani připravovaná regulace pojišťovnictví známá jako Solvency II. Download v pdf zde.

Letní číslo Compliance Journal 2006

Ke konci června vyšlo nové číslo Compliance Journal. Mezi hlavní témata patří povinnost zavádění systému compliance v souladu s implementací Basel II. Vaší pozornosti by neměl ujít ani článek týkající se požadavků na vedení samostatných evidencí investičních nástrojů. Download v pdf zde.

Zimní číslo Compliance Journal 2005/2006

Stěžejními tématy jsou nové fondy kolektivního investování (fondy kvalifikovaných investorů a nemovitostní fondy) a výhledy regulace finančního trhu po integraci dozoru do České národní banky. Nechybí ani tradiční case study, tentokrát na téma investičních poradců. Downlaod v pdf zde.

Letní číslo Compliance Journal 2005

Toto číslo se zabývá zejména návrhy Ministerstva financí na zkvalitnění služeb v bankovnictví a urychlení integrace regulátorů. Všichni zájemci o deriváty se též mohou dozvědět něco o mezinárodních standardech sjednávání OTC derivátů. Case study se tentokrát poměrně aktuálně týká bankovních ceníků. Download v pdf zde.

Jarní číslo Compliance Journal 2005

Toto vydání přináší vedle spousty ostatních materiálů zejména další ze série článků o novinkách Směrnice 2004/39/EC. Důraz je kladen především na novou strukturu a obsah investičních služeb. Nezapomnělo se ani na populární case study. Download v pdf zde.

Zimní číslo Compliance Journal 2004/2005

Toto číslo se zabývá zejména návrhy Ministerstva financí na zkvalitnění služeb v bankovnictví a urychlení integrace regulátorů. Všichni zájemci o deriváty se též mohou dozvědět něco o mezinárodních standardech sjednávání OTC derivátů. Case study se tentokrát poměrně aktuálně týká bankovních ceníků. Download v pdf zde.

Kontaktujte nás

Compllex, s.r.o.
Mánesova 881/27
Praha 2
PSČ 120 00

telefon: +420 251 560 951
fax: +420 251 560 951
mobil: +420 775 266 755 (+420 775 COMPLL)
e-mail:info@compllex.com

ID datové schrány: r9ywd7x
IČ: 271 81 537
DIČ: CZ 271 81 537
zápis do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 102501
Kde nás najdete
Compllex mapa